Posts Tagged ‘fordongianus’

In custu mundu – La poesia sarda di Vincenzo Tatti

In custu mundu niunu est cuntentu, non si distinghen ne malos ne bonos: Si lamentana teracos e padronos si no an favorevole ogni ‘entu.- Si no arrivin a s’issoro intentu faghen fragassos de lampos e tronos, si crèn dotados de divinos donos e paren astros in su firmamentu.- Non sun cuntentos sos inferiores ca totu [...]

Continue Reading...