In custu mundu – La poesia sarda di Vincenzo Tatti

In custu mundu niunu est cuntentu,
non si distinghen ne malos ne bonos:
Si lamentana teracos e padronos
si no an favorevole ogni ‘entu.-

Si no arrivin a s’issoro intentu
faghen fragassos de lampos e tronos,
si crèn dotados de divinos donos
e paren astros in su firmamentu.-

Non sun cuntentos sos inferiores
ca totu cheren esser uguales
anzis menzus si sun superiores.-

Si no an sensu, sas ambiziones
càusan in su mundu tantos males:
gherras, golpes e rivoluziones.-

De custu umanu istintu malaitu
su famosu Aristòtele at iscritu.-

Fordongianus, 22-01-2017, Pisenti Tatti Salis.

Iscarica custu articulu in PDF

Redazione SANATZIONE.EU

Be Sociable, Share!

    Commenta    Per la pubblicazione i commenti dovranno essere approvati dalla Redazione.