Posts Tagged ‘remundu’

La grande Poesia Sarda: Giogos de su destinu

Abbista e de taglia mediana, ponet a la mirare umore onu: ogni membru in armonicu cunsonu cuncurret a la fagher prus galana. Totu sas posas risaltu li dana. Mirada, andanta, risu e arrejonu sedùin. Orgogliosa est de su tonu chi li dan Hera, Venus e Diana. E puru a custa imbidiada rosa no b’at boladu [...]

Continue Reading...

Politica e letteratura Sarda: Sos pianos regionales – De Remundu Piras

Da cando su guvernu regionale at fatu sos pianos e difusu su pianu ‘e rinàschida, in piusu sun duos, ca su primu andadu est male: pianu trienale e chimbenale cun su pianu ilde an postu in usu, su pastoriu po aer cunfusu su pianu ‘e sa peta o pastorale. Fatu nd’an sete a pianu a [...]

Continue Reading...