Posts Tagged ‘biddanoa’

La grande Poesia Sarda: Giogos de su destinu

Abbista e de taglia mediana, ponet a la mirare umore onu: ogni membru in armonicu cunsonu cuncurret a la fagher prus galana. Totu sas posas risaltu li dana. Mirada, andanta, risu e arrejonu sedùin. Orgogliosa est de su tonu chi li dan Hera, Venus e Diana. E puru a custa imbidiada rosa no b’at boladu [...]

Continue Reading...