Posts Tagged ‘pattada’

‘Custu fiore’ – Sa grande Poesia Sarda

Custu fiore delicadu mi l’hat dadu sa matessi Citerea; l’hat regoltu ad su manzanu dae sua manu pro lu dare a sa mia dea. Custu fiore amenu et bellu ch’est clavellu, nat sa dea de s’amore, S’hat a dare a un’istella ch’est plus bella senza duda de ogni fiore. Est modestu ch’hat birgonza chi lu [...]

Continue Reading...