CSU denuncia stallo della politica linguistica

Su CSU, COORDINAMENTU PRO SU SARDU UFTZIALE, a pustis de s’assemblea de su 14 de làmpadas in Santa Justa in ue fiant presentes belle 200 ativistas, at imbiadu prus de una lìtera a su Presidente Pigliaru e a s’assessora Firino pro pedire un’addòbiu cun una rapresentàntzia de su Coordinamentu.

Dae pagu ant torradu risposta dae s’Assessoradu narende chi in custu momentu non podent retzire su CSU ca b’at àteras prioridades e àteras urgèntzias. Sa limba sarda, duncas, no est pro custu guvernu una prioridade ma un’òpera de arrangiare prus a innedda.

Su CSU no est de cussu pàrrere.

Pro su Coordinamentu sa limba sarda est imbetzes de importu mannu pro sa polìtica sarda: est una faina chi depet èssere averiguada sena lassare colare tempus meda. In presse. Duncas denuntziamus chi su cumportamentu de sas autoridades regionales no est de sos prus achistiados pro su tempus benidore de sa polìtica linguìstica.

Pro su CSU est de importu mannu a:

Defensare e promòvere sa Limba Sarda Comuna,

Istitutzionalizare e istabilizare sos ufìtzios de sa limba sarda,

Finantziare su sardu in sas iscolas,

Finantziare su sardu in sos mèdias,

Creare un’agèntzia regionale pro sa promotzione de sa polìtica linguìstica,

Normalizare su sardu in sa sotziedade e in sas famìlias.

Como però est pretzisu chi su CSU punnet a chircare unu diàlogu cun sas istitutziones, a manera sulena e cun proponimentos bonos. Isetamus propostas, ideas e contributos pro lòmpere a s’atòngiu cun ideas craras in pitzu a sas atividades de aparitzare pro dare visibilidade a sa limba sarda.

In s’ìnteri su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, paris a sa comuna de Neoneli, aparitzat una iscola de istade de polìtica linguìstica pro sàpadu 23 austu 2014 in Neoneli (Aristanis). In su salone comunale Corrale, a mangianu (h. 9.30), a pustis de su saludu de su sìndigu Salvatore Cau, si comintzat cun sas relatas de Roberto Carta (antropòlogu), Niccolò Migheli (sotziòlogu) e Vito Biolchini (giornalista). Moderadores Diegu Corraine e Pepe Coròngiu. A pustis dibàtitu lìberu. A merie arresonu lìberu in sala o finas in grupos temàticos subra sas chistiones de polìtica linguìstica. Acabu a oras de sas 19.00. Punna de s’iscola de istiu est de dare a sos ativistas de su Movimentu Linguìsticu ainas, informatziones, ideas e indicos, finas cun su cunfrontu dialèticu, pro parare fronte mègius a sa chistione de sa limba a dies de oe. Tocat a disinnare s’istrategia pro afortire su Bilinguismu e sa polìtica linguìstica in s’atòngiu e pro sos annos imbenientes. S’iscola est aberta a totus e est a in donu. Màndigu a preju polìticu. Pro partetzipare tocat a dare s’adesione a su CSU e a su programma suo. Pro iscritzione imbiare postel a sardufitziale@gmail.com

Iscarica custu articulu in PDF

Redazione SANATZIONE.EU

Be Sociable, Share!

    Commenta    Per la pubblicazione i commenti dovranno essere approvati dalla Redazione.