Sardos e Sardigna in s’epoca de sa globalizatzione: ideas e movimentos

Dae pagu tempus est nàschidu un’assòtziu culturale nou, SardosEuropeos, chi si cheret interessare de “istùdios natzionales”. SE est interessadu a analizare e a istudiare sa chistione natzionale in generale e sos casos sìngulos de sas natziones emergentes, sena istadu, in chirca o cun voluntade de un’istadu pròpiu, mescamente in Europa. Duncas istùdiat e si cunfrontat cun sos temas de s’autodeterminatzione e de sa soverania. Lu faghet in forma de documentos o de seminàrios e cunferèntzias.

Su primu addòviu, SE l’organizat in Tàtari su 12 de freàrgiu chi benit, in sa Sala cunferèntzias de sa crèsia Mater Ecclesiae, carrera de Luna e Sole.

Su tema chi at a èssere tratadu est:
Sardos e Sardigna in s’època de sa globalizatzione: ideas e movimentos.
Custu est su programa:

MANGIANU, h 9.30-13.00
> Presentada de sas finalidades de SardosEuropeos
> Cunfrontu cun:
— Giuanne Frantziscu PINTORE, «Ideas e movimentos natzionales in Sardigna in sos ùrtimos 30 annos»
— Diegu CORRÀINE, «Contra a s’assimilatzione linguìstica e natzionale, unu movimentu culturale e polìticu plurale e modernu»
— Vissente MIGALEDDU, «Soverania ambientale in Sardigna»
— Antoni BULÙGIU, «Natzionalismu, internatzionalismu e globalizatzione»
— Federicu FRANCIONI, «Sa Sardigna in su mundu mannu e terrorosu»
— Antoni Maria PALA, «Natzionalismu: paris in sa diferèntzia»
MERIE h 15.30 – 18.30
> Interventos de sos partetzipantes interessados
> Cuncruimentu

Iscarica custu articulu in PDF

Redazione SANATZIONE.EU – Natzionalistas Sardos

Be Sociable, Share!

    Commenta    Per la pubblicazione i commenti dovranno essere approvati dalla Redazione.