Posts Tagged ‘solitariu’

Solitariu vivo – La grande poesia Sarda

Cantigos de amargura. Solitariu vivo in Gennargentu che un’abile subra sos rocchiles, airadu cun falsos e cun viles nemigos d’ogni bonu sentimentu, Chi pius d’una ‘orta a tradimentu m’hana puntu cun leppas e istiles, ma eo cussu grustu ‘e tidiles, che muscas in sa manu hapo mantentu. *** Solitario vivo nel Gennargentu come un’aquila sulle [...]

Continue Reading...