Posts Tagged ‘pianos’

Politica e letteratura Sarda: Sos pianos regionales – De Remundu Piras

Da cando su guvernu regionale at fatu sos pianos e difusu su pianu ‘e rinàschida, in piusu sun duos, ca su primu andadu est male: pianu trienale e chimbenale cun su pianu ilde an postu in usu, su pastoriu po aer cunfusu su pianu ‘e sa peta o pastorale. Fatu nd’an sete a pianu a [...]

Continue Reading...