Cartas in duas limbas: pro ite non sa sarda? – De Zuanne Frantziscu Pintore

Sa minorias natzionales (gasi lis narant in Europa) o istòricas (a su nàrrere italianu) sud tirolesa, ladina, baddostana e slovena tenent dae meda cartas de identidade in duas limbas, cussa natzionale e cudda de s’istadu. At a èssere una pariga de meses chi su guvernu de Mario Monti, ministru de sos afàrios internos sa sennora Cancellieri, at annoadu sos modellos de sas cartas,faghet ischire sa “Gazzetta Ufficiale”. Comente si leghet in sas dispostas de sa lege noa, si faghet riferimentu a “la legge 15/12/1999, n. 482, recante Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”.
Su fatu istat, mancari Monti e sa ministra sua galu no nd’iscant (sunt ministros tècnicos e petzi dae 100 dies), sas “minoranze linguistiche storiche” amparadas dae sa lege 482 non sunt petzi su sud tirolesu, baddostanu, ladinu e slovenu. B’at finas s’albanesu, su catalanu, su grecu, su croatu, s’otzitanu, su friulanu e su sardu. Custas àteras minorias, mancu chi bi siant; est comente chi siant amparadas dae un’àtera costitutzione parallela a cussa italiana. Sos friulanos de su Comitât pe Autonomie e pal Rilanç dal Friûl si nde sunt sapidos e ant protestadu: Ello it’est? Nois e sas àteras minorias non amus sos matessi deretos linguìsticos costitutzionales de sos sud tirolesos, slovenos, ladinos e baddostanos?
Si bidet chi nono, pro custu guvernu (masedos sos àteros, si est pro custu). E timo chi sa sennora Cancellieri e su mere mannu suos si tenent tortu in contu de sos friulanos, tèngiant resone in contu de sos sardos. Sa lege 482 tutelat sa limba sarda, ma b’at in tretos nostros a chie s’arrepentat a s’idea chi b’apat una limba sarda e bia e la cheret frichinada in “una bidda una limba”. Chi b’apat limbàgios diferentes no est beru e bia, est finas giustu e bellu, una richesa de ispantu. Chi non bi podat èssere una manera standard pro l’iscrìere che a sas àteras limbas est cosa chi non si cumprendet. Deo non so in sa conca de sa sennora Cancellieri, ma m’imàgino su tracassu de sa ministra si s’aiat postu in conca de fàghere, finas pro su sardu, unu de sos modellos de carta de identidade.
Coment’est a la fàghere? Ponimus a banda su cadalanu de s’Alighera, su tataresu, su gadduresu e su tabarchinu chi, sende limbas a contu insoro, diant tènnere deretu a unu documentu in limba insoro e in italianu. Pensamus a su sardu: Carta de identidade, carta de identidadi, carta de identitate, cale de sas tres? Tutu as tres? E siat. E cando s’at a tratare de pònnere in sardu su chi in italianu si narat Cognome, ite li ponimus: Sambanau, Sambenatu, Sambenau, Sambinadu, Saghinadu, Sangunau? E in su tretu chi in italianu ponent Occhi, ite li ponimus? Oclu, Ocru, Ogiu, Oglu, Ogru, Ogu, Oju, Orcu, Orgu o Oxu? Totus no andant bene, bi diat chèrrere unu papiru longu una carèsima. O cada comuna si faghet sa carta sua in su limbàgiu impreadu in ie?
E tando b’at de pònnere su nùmene, nòmene, nòmine, nòmini de su comunu, comune, comuni, cumona, comuna, puru. Si ponet Solarussa o Sobarussa o Soharussa, Garteddi o Garteddhi, tantu pro nàrrere? Cada comuna detzidit cale est su nùmene suo in sardu, comente faghent pro sa toponomàstica insoro in sos caminos? Diat èssere una cosa galana, una mustra de identidades torradas a su bighinadu. Una cosa noa in s’istòria de sos istados e de sas natziones. Tantu est noa chi no l’amus a bìdere mai, gasi e totu che a sa carta de identidade in duas limbas. Unu podet finas nàrrere, mai si bidat sa carta de identidade, identidadi, identitate: no nde tenimus bisòngiu, bastat sa italiana chi nessi no nos apretat a èssere unu pòpulu: b’est giai s’italianu.

Iscarica custu articulu in PDF

http://gianfrancopintore.blogspot.com/2012/02/cartas-in-duas-limbas-pro-ite-non-sa.html – 27-02-12.

Redazione SANATZIONE.EU

Be Sociable, Share!

    Commenta    Per la pubblicazione i commenti dovranno essere approvati dalla Redazione.