D. Corraine: Sa Natzione Italiana esistit! In intro de un’istadu plurinatzionale

A 150 annos dae sa nàschida de s’istadu “italianu”, semus in un’època de cunfrontu e de cuntierras, cun sas pregontas sòlitas de “chie semus, dae benimus, it’est s’istadu italianu, it’est sa natzione italiana?”.

A dolu mannu, in Sardigna, no nde semus faeddende meda de custu tema e de totu su chi rapresentat custa data, nois de su movimentu natzionale sardu. E finas ca podet servire a determinare una istrategia de liberatzione prus crara.
E, imbetzes, diat tocare a lu fàghere custu cunfrontu, ca sas ideas nostras non mi parent semper craras o unitàrias.

Pro nde leare una de custas ideas, b’at chie, pro afirmare sos deretos e s’esistèntzia de sa natzione sarda, negat s’esistèntzia de sa natzione italiana. A nàrrere sa veridade, no est neghende sos deretos de sos àteros chi afirmamus sos nostros! Tando, devimus decrarare, sena tìmere de nos faddire, chi sa natzione italiana esistit ma non currispondet a s’istadu italianu. Bi diat mancare àteru! Su chi devimus nàrrere, s’in casu, est chi s’istadu italianu no est “mononatzionale” (in ue currispondet natzione=istadu), ma est un’istadu nàschidu dae sa voluntade de una natzione majoritària, sa natzione italiana de si dare sos poderes de s’istadu, inglobende àteras natziones, cun s’idea de las assimilare: sa natzione sarda, sa friulana, etc.
Su Risorgimentu est istadu unu movimentu legìtimu de sa natzione italiana, chi, però, at negadu su “risorgimentu” de sas àteras natziones inglobadas a fortza.

Duncas sa natzione sarda est una de sas natziones de s’istadu italianu, chi est, duncas, chi agradet o nono, un’istadu plurinatzionale. Una plurinatzionalidade chi, in parte, in manera ogetiva, sa Republica italiana at dèvidu ammìntere in su 1999, cun sa lege 482 chi reconnoschet àteras 12 comunidades natzionales, in sinu suo, chi faeddant àteras 12 limbas.
E tando sa natzione italiana de ite est cumposta? Est craru, dae totu su pòpulu de s’istadu, francu sas 12 comunidades natzionales numenadas in sa lege 482/99.

E tando totu sas ipòtesis polìticas de natzione vèneta, piemontesa, etc. non tenent perunu sentidu, ca sunt parte de sa natzione italiana, un’articulazione regionale, comente in Sardigna lu podet èssere s’Ogiastra, sa Baronia, su Montiferru, su Barigadu, Sos Campidanos, sa Costera, etc.

Non podimus negare s’esistèntzia de sa natzione italiana finas ca, si nono, chie est chi nos at custrintu a intrare in un istadu prus mannu de su chi li tocaiat, si non sa natzione italiana? Su paradossu est chi, si no esistit sa natzione italiana, a sa pregonta “chie càtzigat e negat sa natzione sarda?” dìamus dèvere rispòndere “nemos!”, comente Ulisse a Polifemu.

Est craru finas chi sa plurinatzionalidade sua no est ammìntida dae s’istadu italianu, nen dae sos polìticos nen dae sos intelletuales. Comente est craru chi non b’at perunu cuadru istitutzionale o giurìdicu (francu sa 482/99 in contu de limba) capatzu de assegurare a sas natziones chi sunt in intro de sa Repùblica italiana su deretu a s’autodeterminatzione. Ma custa de sa soverania e de s’autodeterminatzione est totu un’àtera idea chi cheret afortida in Sardigna, pro la pòdere impònnere a s’istadu italianu, in cale si siat forma!

Ma natzione italiana esistit, duncas, e nois Sardos no nde semus una parte!

De Diegu Corràine – http://limbasnatziones.tempusnostru.it (2010).

Iscarica custu articulu in PDF

Redazione SANATZIONE.EU – Natzionalistas Sardos

Be Sociable, Share!

    1 Commento

    • Diegu, e sa tua convitzione… non cheret narrer chi tue tenzas arrejone… tando deo m’intendo Ispanyolu…

    Commenta    Per la pubblicazione i commenti dovranno essere approvati dalla Redazione.