Naschet su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale

Naschet su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale (C.S.U.). Sa situatzione generale de sa polìtica linguìstica oe in Sardigna (mancat una lege ispetzìfica pro s’avaloramentu de su sardu; mancat su Pianu triennale de is interventos de promovimentu e avaloramentu de sa cultura e de sa limba sarda cunforma a s’art. 12 de sa L.R. 26/1997; bolet annoadu s’Osservatòriu regionale pro sa cultura e sa limba sarda cunforma a s’art. 5 de sa L.R. 26/1997) e una filera de cosas acontèssidas in is ùrtimas chidas (iscadèntzia de s’incàrrigu de su Diretore de su Servìtziu Limba e Cultura Sarda de sa R.A.S.; aprovatzione de su Patu de istabilidade internu de sa R.A.S. chi no assignat pro is interventos in favore de sa limba sarda sa prioridade de ispesa chi ddis deghet; perìgulu de acorpamentu de is servìtzios de sa R.A.S. vacantes e duncas fintzas de su Servìtziu Limba e Cultura Sarda) faghent nàschere – a manera legìtima – prus de unu pistighìngiu in contu de su benidore de sa limba sarda, pro more ca non si bidet oe unu disignu craru de programmatzione de interventos pro dd’avalorare. Custos cunsideros de importu faghent nàschere s’apretu de dare vida luegos a unu COORDINAMENTU PRO SU SARDU UFITZIALE, cun sa punna de pònnere a disponimentu de is istitutziones, de is faeddadores e de chie totu est interessadu documentos, materiales, consìgios, istrategias, fainas chi portent a un’avaloramentu beru de sa limba sarda in cale si siat cuntestu sotziale de impreu e a s’ufitzializatzione sua in s’Amministratzione pùblica, in s’Universidade, in s’Iscola, in sa Crèsia. Su COORDINAMENTU est abertu a sa partetzipatzione e a su cuntributu operativu de chie (tzitadinos, insignantes, operadores de sa limba, intelletuales, assòtzios culturales, assòtzios de categoria, sindicados, movimentos e partidos polìticos, impresas, e sighende) tenet a coro sa sorte de sa limba sarda e cumpartzit s’idea de s’ufitzializatzione cuncreta sua, ponendesi a disponimentu de is istitutziones chi depent pònnere cambas a una polìtica linguìstica sèria e atziva in Sardigna, sighende s’àndala de is fainas acumpridas e/o incarreradas in is ùrtimos annos dae sa Regione Autònoma de Sardigna e pighende in su cunsideru giustu sa netzessidade de sighire a promòvere una norma comuna pro is impreos iscritos de su sardu.

Pro àteras informatziones e aprofundamentos e pro is adesiones a su COORDINAMENTU si podet iscrìere una e-mail a s’indiritzu sardufitziale@gmail.com

Comitadu promotore: Alessandro Biolla, Angelo Canu, Giuseppe Corongiu, Diego Corraine, Antonio Ignazio Garau, Marinella Marras, Giuseppe Orrù, Mariantonietta Piga, Giovanna Francesca Piras, Giorgio Rusta, Salvatore Sarigu, Rinaldo Spiga, Gianluigi Stochino, Giovanna Tuffu.

Iscarica custu articulu in PDF

Redazione SANATZIONE.EU

Be Sociable, Share!

    Commenta    Per la pubblicazione i commenti dovranno essere approvati dalla Redazione.