Impressiones, de Antonimaria Pala

Cantos gutzos de lentore
inoghe a in tundu
chirco su sole ma non b’est
dormit galu sa campura o fortzis no
ischida
m’abaidat
no isco
E su nuscu de sa terra
nuscu ‘e trigu
artziat lenu a chirru meu
e sa vida in su petus sonat lena
suspiro sa nèula
pesso a tie.
Cantu birde totu a in tundu
e galu addane
paret bell’e unu mare de erva
e lèbiu su pessu meu bolat e andat
e fortzis so timende chi si perdat
unu caddu s’ingrunat a terra
arreat firmu che a mie
ponzo passos
mi bidet
nch’est fuidu
suspiro
sa nèula
pesso a tie
No ite so como non l’isco
so un’òmine
un’òmine in cherta sua
No ite so como non l’isco
so petzi
petzi su sonu de su passu
e in s’ora su sole
intro sa nèula nche colat
su die
che a sèmpere
at a èssere.

PFM

16-02-12.

Iscarica custu articulu in PDF

U.R.N. Sardinnya ONLINE – Natzionalistas Sardos

Be Sociable, Share!

    Commenta    Per la pubblicazione i commenti dovranno essere approvati dalla Redazione.