Politica e letteratura Sarda: Sos pianos regionales – De Remundu Piras

Da cando su guvernu regionale
at fatu sos pianos e difusu
su pianu ‘e rinàschida, in piusu
sun duos, ca su primu andadu est male:

pianu trienale e chimbenale
cun su pianu ilde an postu in usu,
su pastoriu po aer cunfusu
su pianu ‘e sa peta o pastorale.

Fatu nd’an sete a pianu a pianu:
com’in sufita in colda sun torrende
passend’ora a pabilu e pinna in manu

una retroga chi no finit mai,
cando paret fininde est cumintzende.
Paret unu contadu e puru est gai.

Su tres de Maltu 1977 – Remundu Piras, poeta 1905 – 1978.

Iscarica custu articulu in PDF

Redazione SANATZIONE.EU

Be Sociable, Share!

    Commenta    Per la pubblicazione i commenti dovranno essere approvati dalla Redazione.